PRIVACY STATEMENT Xcentric Hotels B.V.

In dit reglement wordt verstaan onder:

Autoriteit: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 AVG en artikel 6 UAVG: de Autoriteit Persoonsgegevens;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bijzondere persoonsgegeven: een persoonsgegeven betreffende de gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, het strafrechtelijk verleden of het seksuele leven van een natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van dit reglement is Xcentric Hotels B.V. (hierna: Xcentric);

Verwerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker; of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Xcentric Hotels B.V. | Willemstraat 2 | 2514 HM Den Haag

Telefoon: 0031705690044| E-mail: info@xcentric-hotels.com | www.xcentric-hotels.com

Privacy
Wij respecteren de privacy van al onze relaties en alle websitebezoekers. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken, vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze website kun je dit privacy statement te allen tijde raadplegen.

Verwerking van de persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Categorieën personen

Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken waaronder onze werknemers en door ons ingeschakelde verwerkers.Wij maken gebruik van de volgende online tools:

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren en om websitestatistieken te kunnen verzamelen. Bovenstaande partijen zoals Facebook hebben een eigen privacy statement en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.

Cookies
Op onze de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website naar de browser worden verstuurd, waarna de browser deze gegevens opslaat. Bij een volgend bezoek aan de website worden de opgeslagen gegevens weer door de browser naar de website teruggestuurd. Cookies zijn er in alle soorten en maten. Wij gebruiken technische cookies, analytische cookies en marketing cookies. Hier onder leggen wij u uit waar deze cookies voor worden gebruikt.

Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat u een optimale gebruikerservaring hebt. Met het gebruik van technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd,  worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over het internet. Wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij tracking cookies om persoonsgerichte aanbiedingen en kortingsacties te kunnen presenteren via verschillende online kanalen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
U hebt als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan heeft u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Elke betrokkene heeft recht op inzage van zijn bestand. Na ontvangst van een inzageverzoek delen wij u binnen vier weken schriftelijk mede welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan u een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wij berichten bericht u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van ons, dan staat u de mogelijkheid tot uw beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen. Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigen wij de verwerking.

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, kan u zich tot ons wenden. Partijen zullen zich vervolgens inzetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft evenwel het recht om u te wenden tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Wijzigingen in Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Xcentric Hotels B.V. | 05-06-2018